Shortbreak Studios

Shortbreak Studios s.c.
ul. Żółkiewskiego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-100-39-39
bizdev@shortbreakstudios.com

Zapytanie ofertowe

 • ZAMAWIAJĄCY
  Shortbreak Studios s.c., Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska , NIP: 622-100-39-39
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej.
  2. Przedmiot zamówienia jest związany z udziałem Shortbreak Studios s.c.. w targach E3 w Los Angeles w dniach 11-13.06.2013, planowanym do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • przygotowanie projektu zabudowy stoiska według załączonego planu (Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia)
   • przygotowanie zabudowy stoiska zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem
   • transport zabudowy na miejsce targów; wykonanie montażu i demontażu zabudowy stoiska na miejscu
   • miejsce dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia: Los Angeles Convention Center (South Hall), 1201 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015, USA
   • przeprowadzenie wszelkich wyżej wymaganych prac zgodnie z instrukcją organizatora targów dostępną pod adresem: http://marketing.ges.com/kits/22/1306/004817/
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Zamawiający podaje termin realizacji:
   • 02-10.06.2013 dla wykonania montażu stoiska na terenie targowym;
   • 13-17.06.2013 dla wykonania demontażu stoiska na terenie targowym.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bizdev@shortbreakstudios.com lub shortbreakstudios@gmail.com, lub też dostarczona osobiście na adres: Shortbreak Studios s.c., Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska, do dnia 16.05.2013.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Oferent składa ofertę, przesyłając wypełniony wzór formularza ofertowego (Załącznik nr. 1) wraz z oferowanym projektem stoiska w minimum 3 rzutach w 3D.
 • OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena 50%
  2. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji zabudowy na targach E3 w Los Angeles: zrealizowanie podobnego zakresu zamówienia na co najmniej 1 edycji targów E3 - 50%
 • INFORMACJE DODATKOWE
  1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 3 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.
Our website uses cookies. We need them for statistical purposes and to save user preferences and individual needs.
You can change the way cookies work for you in your browser's settings.X