Shortbreak Studios

Shortbreak Studios s.c.
ul. Żółkiewskiego 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-100-39-39
bizdev@shortbreakstudios.com

Zapytanie ofertowe

 • ZAMAWIAJĄCY
  Shortbreak Studios s.c., Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska , NIP: 622-100-39-39
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej.
  2. Przedmiot zamówienia jest związany z udziałem Shortbreak Studios s.c.. w targach E3 w Los Angeles w dniach 11-13.06.2013, planowanym do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • przygotowanie projektu zabudowy stoiska według załączonego planu (Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia)
   • przygotowanie zabudowy stoiska zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem
   • transport zabudowy na miejsce targów; wykonanie montażu i demontażu zabudowy stoiska na miejscu
   • miejsce dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia: Los Angeles Convention Center (South Hall), 1201 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015, USA
   • przeprowadzenie wszelkich wyżej wymaganych prac zgodnie z instrukcją organizatora targów dostępną pod adresem: http://marketing.ges.com/kits/22/1306/004817/
 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Zamawiający podaje termin realizacji:
   • 02-10.06.2013 dla wykonania montażu stoiska na terenie targowym;
   • 13-17.06.2013 dla wykonania demontażu stoiska na terenie targowym.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bizdev@shortbreakstudios.com lub shortbreakstudios@gmail.com, lub też dostarczona osobiście na adres: Shortbreak Studios s.c., Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska, do dnia 16.05.2013.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Oferent składa ofertę, przesyłając wypełniony wzór formularza ofertowego (Załącznik nr. 1) wraz z oferowanym projektem stoiska w minimum 3 rzutach w 3D.
 • OCENA OFERT
  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena 50%
  2. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji zabudowy na targach E3 w Los Angeles: zrealizowanie podobnego zakresu zamówienia na co najmniej 1 edycji targów E3 - 50%
 • INFORMACJE DODATKOWE
  1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 3 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające środki finansowe.